Veľkosť textu
 • Vitajte
 • Objednajte sa
 • Poskytujeme

Nemocnica svätého Michala, a.s.

Cintorínska 16, 811 08 Bratislava

Nemocnica svätého Michala, a.s., so sídlom Cintorínska 16, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783 je akciová spoločnosť založená dňa 18.12.2008,  zapísaná do Obchodného registra dňa 31.12.2008. Nemocnica svätého Michala sa dňa 29.06.2009 zlúčila so zanikajúcou spoločnosťou Nemocnica Ministerstva obrany SR, a. s., so sídlom Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava, IČO: 35 972 653, a stala sa jej právnym nástupcom.

Predmetom činnosti Nemocnice svätého Michala je prioritne poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre verejnosť, ako aj pre osoby určené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a orgány a organizácie v jeho pôsobnosti a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

Predmetom činnosti je aj prevádzkovanie zdravotníckych zariadení v rozsahu povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti:

- zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti - špecializovaná nemocnica v špecializačných odboroch: vnútorné lekárstvo vrátane kardiológie, neurológia, chirurgia, urológia, gynekológia, úrazová chirurgia vrátane ortopédie,  anesteziológia a intenzívna medicína, 

- zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulancie v špecializačných odboroch: vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, hematológia a transfuziológia, endokrinológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, kardiológia, gastroenterológia, gynekológia a pôrodníctvo, reumatológia, nefrológia, chirurgia, úrazová chirurgia, urológia, onkológia v urológii, ortopédia, dermatovenerológia, psychiatria, otorinolaryngológia, foniatria, oftalmológia, pneumológia a ftizeológia, klinická imunológia a alergológia, neurológia, klinická psychológia, dopravná psychológia, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, klinická onkológia, služby zdravia pri práci, onkológia v gynekológii, stomatológia, dentoalveolárna chirurgia, všeobecná lekárstvo,

-  zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch: gynekológia, chirurgia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia a urológia.

- zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačných odboroch: rádiológia, počítačová tomografia,  klinická biochémia, klinická hematológia a transfuziológia, funkčná diagnostika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, 

- dopravná zdravotná služba, pracovná zdravotná služba, poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni.

 

História

Akciová spoločnosť Nemocnica svätého Michala, a.s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava bola založená dňa 18.  decembra 2008 zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice a vznikla dňa 31. 12. 2008, dňom zápisu akciovej spoločnosti do Obchodného registra SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.4677/B.    Akciová spoločnosť vznikla na základe uznesenia vlády SR č. 915 z 10. decembra 2008, kedy vláda Slovenskej republiky schválila zmenu právnej formy príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR na akciovú spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu a súhlasila s nepeňažným vkladom majetku štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý užívala bývala Nemocnica s poliklinikou MV SR do základného imania novej akciovej spoločnosti Nemocnica svätého Michala, a.s.  Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú a v zmysle ustanovenia § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka bola založená za iným účelom ako za účelom podnikania.

Predmetom činnosti akciovej spoločnosti ako už bolo uvedené v predchádzajúcom článku je poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti príslušníkom Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby podľa zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, ďalej poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich  s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre verejnosť, ako aj pre osoby určené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a orgány a organizácie v ich pôsobnosti; prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti, zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek na základe vydaného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia; pracovnej zdravotnej služby, dopravnej zdravotnej služby, zubnej techniky na základe živnostenských listov a k nim vydaných oprávnení; prenájom nehnuteľností a ďalšie činnosti podľa výpisu z obchodného registra.  

Ďalším uznesením vlády SR č. 916 z 10. 12. 2008 vláda Slovenskej republiky schválila zlúčenie Nemocnice svätého Michala, a.s. s  akciovou spoločnosťou Nemocnica Ministerstva obrany SR, a.s. so sídlom Cesta na červený most č.1, 833 31 Bratislava  a uložila ministrovi vnútra SR a ministrovi obrany SR uskutočniť zlúčenie akciových spoločností do 01. 04. 2009. Zlúčenie bolo realizované na základe Zmluvy o zlúčení  z časových dôvodov v II. štvrťroku 2009. Návrh Zmluvy  o zlúčení uložili obe spoločnosti  do Zbierky listín  25. 05. 2009 a na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I 32CbR/92/2009 Sa 3781/B zo dňa 10. 06. 2009 bolo vykonané preskúmanie Zmluvy o zlúčení nezávislým audítorom. Zlúčenie spoločností bolo vykonané na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 29. 06. 2009 zápisom do Obchodného registra Bratislava I dňa 03. 07. 2009, pričom Nemocnica svätého Michala, a.s. bola preberajúcou spoločnosťou a Nemocnica Ministerstva obrany SR, a.s. zanikla zlúčením so spoločnosťou Nemocnica svätého Michala, a. s.

Po zlúčení nemocníc Nemocnica svätého Michala, a.s. vykonala potrebnú rekonštrukciu priestorov v objekte zaniknutej Nemocnice Ministerstva obrany SR, a.s. na Ceste na Červený most č. 1, kde boli následne presťahované  všetky prevádzky Nemocnice svätého Michala, a.s. sídliace v priestoroch zrušenej príspevkovej organizácie  Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na ul. Fraňa Kráľa č. 8, 10  a 14 a prevádzka biochemického a hematologického laboratória sídliaca pred zlúčením  na Lermontovovej ul. č. 1 v Bratislave. Zlúčením dvoch poskytovateľov zdravotnej straostlivosti sa v nemocnici rozšíril rozsah poskytovaných služieb a okruh pacientov, ktorým nová nemocnica poskytuje svoje služby.

V roku 2009 bol vyčlenený a následne vykonaný peňažný vklad zo štátnych finančných aktív, ktorý bol vložený do základného imania akciovej spoločnosti na realizáciu investičného zámeru  stavby nemocničnej budovy „Nemocnica svätého Michala, a.s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava“, ktorá bude spĺňať všetky najvyššie kritéria medicínskych  noriem a štandardov. Jej výstavbou a lokalizáciou prevádzok v jednom objekte sa  predpokladá zníženie prevádzkových nákladov nemocnice a tým aj priblíženie sa k  postupnému dosiahovaniu efektívnejšieho hospodárenia akciovej spoločnosti a k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

Vyhľadávanie

Informácie

 
Od 14. júla 2020 až do odvolania platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice. 


Centrálny recepčný pult Satinského, čísla dostupné v pracovnej dobe od 7:00 do 15:00

/ budova nemocnice /

 • 02 / 3261-1111
 • 02 / 3261-1112
 • 02 / 3261-1113
 • 02 / 3261-1114

/ budova polikliniky /

 • 02 / 3261-1237

------------------------ 

Služba ÚPS je zabezpečená denne:15.00-7.00 hod.  V sobotu, nedeľu: 7.00- 7.00 hod.

 • 02 / 32611041
 • 02 / 32611042

Najnovšie oznamy

 • Otvorili sme pre vás novú nemocničnú lekáreň +

  Vážení klienti, pacienti Univerzitnej nemocnice – Nemocnice svätého Michala, a.s., s radosťou vám oznamujeme, že dňa 4.2.2021 sme pre vás otvorili Čítať ďalej...
 • Oznamy pre pacientov UN - NSM, a.s. - v súvislosti s ochorením COVID-19 +

  Dobrý deň, Vzhľadom k novému usmerneniu podľa vyhlášky 58/2021 Z.z s platnosťou od dňa 12.2.2021 sa Nemocnica svätého Michala stáva Čítať ďalej...
 • Oznámenie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva +

  Vážení klienti, pacienti Univerzitnej nemocnice – Nemocnice svätého Michala, a.s.. Dnešným dňom vás chceme upozorniť na nový cenník zdravotníckych výkonov, ktorý Čítať ďalej...
 • Informácie pre IBD pacientov v súvislosti s ochorením COVID-19 +

  Základné informácie Pôvod ochorenia Ochorenie COVID-19 je spôsobené vírusom nazývaným SARS-CoV-2, ktorý patrí do rodiny vírusov coronaviridae. Názov coronavírus pochádza Čítať ďalej...
 • Oznam pre pacientov UN - NSM, a.s. - Pracovisko Košice +

  Vážení pacienti, Od 07.10.2020 vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 objednávanie na RTG pracovisko (okrem CT Čítať ďalej...
 • Zmena obchodného mena spoločnosti +

  Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Čítať ďalej...
 • Oznámenie o zmenách v Nemocnici svätého Michala, a. s. +

  Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Čítať ďalej...
 • 1

Telefonické objednávanie