Veľkosť textu

Verejné obstarávania

  • Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
  • Satinského I.7770/1, Bratislava 811 08
  • IČO: 44 570 783
  • DIČ: 2022738586
  • IČ DPH: SK 2022738586
  • typ obstarávateľa podľa §7, ods. 1, písm. d)
  • Druh obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
  • IBAN: SK69 8180 0000 0070 0034 3048
  • BIC: SPSRSKBA

 

Štatutárny zástupca:

Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

 

Štatutárny orgán:

Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Milan Kyrinovič
Člen predstavenstva

Ing. Radovan Majerský, PhD.
Člen predstavenstva