Veľkosť textu

Adresa OAIM – Satinského 1, 811 08 Bratislava

Vedúca lekárka oddelenia: MUDr.Martina Ščesná
Tel. kontakt : 02/3261-4129

Zástupkyňa vedúcej lekárky: MUDr.Zuzana Böhmová
Tel. kontakt : 02/3261-43086

Vedúca sestra oddelenia: Mgr.Zuzana Bernátová


Tel. kontakt ambulancia: 02 / 3261 - 2007
Tel. kontakt lôžk. oddelenie: 02 / 3261 - 3086


OAIM poskytuje

1- komplexnú anesteziologickú starostlivosť pri operáciách a diagnostických výkonoch- t.j. zabezpečuje, aby bol priebeh operačného výkonu bez bolesti a bez nepríjemných vnemov
2- intenzívnu starostlivosť pacientom v kritickom stave na lôžkovom oddelení
3- neodkladnú lekársku starostlivosť pri urgentných životohrozujúcich stavoch v areáli nemocnice
4- vzdelávanie v laickej prvej pomoci pre potreby MV a MO.

Vybavenie OAIM

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny je vybavené najmodernejšou technikou, ktorá umožňuje využitie najnovších trendov a postupov v anesteziológii a intenzívnej medicíne

Štruktúra oddelenia

1. Anesteziologická ambulancia

je situovaná na 1. poschodí nemocnice č.dverí 007. Na anesteziologickú ambulanciu posiela pacienta lekár, ktorý indikuje operačný alebo diagnostický výkon v anestézii. Pacient so sebou prináša interné predoperačné vyšetrenie, laboratórne výsledky, vyšetrenie u špecialistu / kardiológ, pneumológ, alergológ.../, vyplnený anesteziologický dotazník.
Lekár anesteziológ zhodnotí anesteziologické riziko, navrhne prípadné doplňujúce vyšetrenia, navrhne predoperačnú prípravu a voľbu typu anestézie vzhľadom na operačný výkon a pridružené ochorenia. Poučí pacienta o predoperačnom režime.

2. Operačné sály a endoskopické pracovisko

tu sa podáva celková a regionálna anestézia pri chirurgických, traumatologických, gynekologických, urologických , ORL a očných operáciách a pri endoskopických vyšetreniach. Bezprostredné pooperačné sledovanie je na prebúdzacích izbách v operačnom trakte, v prípade veľkých operačných výkonov na lôžkovom oddelení OAIM.

3. Lôžkové oddelenie intenzívnej medicíny

je situované na 2. poschodí nemocnice.

Lôžkové oddelenie poskytuje intenzívnu starostlivosť pacientom v kritickom stave so zlyhaním alebo zlyhávaním jedného alebo viacerých orgánov / ťažké infekcie, náhle srdcové príhody so srdcovým zlyhávaním, náhle neurologické príhody, veĺké krvácanie atď/ a pacientom po náročných operačných výkonoch. Zaoberá sa monitorovaním, podporou a liečbou zlyhávajúcich a zlyhaných životných funkcií.
Intenzívnu starostlivosť poskytuje na 8 lôžkach vybavených najmodernejšou kompletnou monitorovacou a ventilačnou technikou / z toho je 5 lôžok na samostatných izbách /.
Na OAIM je zabezpečená kontinuálna lekárska služba.

OAIM zabezpečuje neodkladnú lekársku pomoc pri urgentných stavoch v celom areáli NsM.

OAIM zabezpečuje vzdelávanie v predlekárskej prvej pomoci pre potreby MV a MO.