Veľkosť textu

 Vážení pacienti, 

odberové centrum je v našej nemocnici už otvorené. Môžete tak pred vašou plánovanou klinickou kontrolou absolvovať laboratórne vyšetrenie ordinované vašim ošetrujúcim kardiológom.

Očkovanie proti infekcii vyvolanej SARS-CoV-2 u pacientov so stabilizovaným chronickým kardiologickým ochorením: Odporúčam!
V prípade, že ide o pacienta s rytmologickou nestabilitou, nestabilnou anginou pectoris, pacienta s akútne dekompenzovaným chronickým srdcovým zlyhávaním či akútnou endokarditídou / myokarditídou / perikarditídou, konzultujte možnosti očkovania so svojim ošetrujúcim kardiológom. 

Očkovanie u pacientov užívajúcich antikoagulačnú liečbu: Pacienti na antikoagulačnej liečbe prostredníctvom NOAK-ov (Pradaxa, Xarelto, Xanirva, Xerdoxo, Eliquis, Lixiana) a pacienti na warfaríne, u ktorých bola posledná hodnota INR bola pod hornou hranicou terapeutického rozsahu (INR menej ako 3), môžu dostať intramuskulárne aplikovanú vakcínu. Dennú dávku warfarínu je vhodné užiť až po očkovaní. Rovnako tak postupujte aj v prípade, že užívate lieky ako je Xarelto, Xanirva, Xerdoxo a Lixiana. V prípade, že užívate Pradaxu a Eliquis môžete rannú dávku v deň očkovania vynechať a budete pokračovať v liečbe v daný deň až večernou dávkou.

 

S pozdravom

MUDr. Peter Solík, PhD.
vedúci lekár oddelenia funkčnej diagnostikyUniverzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava

Vedúci oddelenia: MUDr. Peter Solík, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Viera Aufrichtová


Charakteristika oddelenia

Oddelenie funkčného vyšetrenia spoločnosti Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. je špecializované na kompletnú neinvazívnu kardiologickú diagnostiku. Oddelenie disponuje modernou diagnostickou technikou.

Metodiky, ktoré sa vykonávajú na našom oddelení

  • Echokardiografické vyšetrenie
  • Záťažový EKG test
  • 24 hod. EKG holter monitorovanie
  • 24 hod. tlakový holter

Súčasťou oddelenia sú 2 kardiologické ambulancie 

Pacienti sú objednávaní v ordinačných hodinách.