Veľkosť textu

Kontakt

Pracovná zdravotná služba
Univerzitná Nemocnica - Nemocnica svätého Michala a.s.
Cintorínska 3/A 
811 08 Bratislava /3. poschodie/

tel.: 02/59351 123, 0905 244 312
e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovná zdravotná služba

Pracovnú zdravotnú službu je povinný zabezpečiť každý zamestnávateľ pre svojich zamestnancov.

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje pre zamestnávateľov potrebné preventívne a ochranné opatrenia z hľadiska pracovných podmienok a zdravia zamestnancov v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov, ktorú vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonanie zákona NR SR č. 124/2006 Z.z..

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie postupne dochádza k zosúladeniu a aproximácii komplexnej európskej legislatívy do legislatívnych noriem jednotlivých členov Európskej únie. Veľmi dôležitou oblasťou je aj oblasť práce a pracovného prostredia a hlavne oblasť ochrany zdravia pri práci.

Oprávnenie na poskytovanie pracovnej zdravotnej služby:

NsM, a.s., a.s. získala dňa 5.1.2009 Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPPL-11/2009-Oj oprávnenie na vykonávanie činností tímu pracovnej zdravotnej služby, so zmenami v Rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR č.OPPL/7389/2010-Oj.

Tím pracovnej zdravotnej služby

Pracovná zdravotná služba je zložená z odborníkov lekárskych a nelekárskych odborov v takom zastúpení, aby bolo zabezpečené plnenie úloh zamestnávateľa v požadovanom rozsahu a na úrovni požadovanej právnymi predpismi.

Zloženie pracovného tímu, rozsah jeho činnosti a programov pre jednotlivých objednávateľov vychádza zo základného tímu odborníkov a závisí od počtu zamestnancov, druhu a rozsahu rizík u konkrétneho zamestnávateľa, zamerania jeho činnosti, ako aj od ďalších špecifických problémov.

  • zakladáme si na odbornom personálnom zázemí a prístrojovom vybavení a preto vieme dosiahnuť kvalitu poskytovaných služieb
  • disponujeme vlastnými tímami odborných zamestnancov na jednotlivých zastúpeniach v rámci Slovenskej republiky

Hlavné aktivity pracovnej zdravotnej služby

  • ochranu a podporu zdravia zamestnancov prostredníctvom prevencie a kontroly profesionálnych chorôb a úrazov, vylúčením pracovných podmienok (faktorov pracovného prostredia a spôsobov práce), ktoré sú nebezpečné pre zdravie, bezpečnosť zamestnancov.
  • rozvoj a podporu zdravej a bezpečnej práce, pracovného prostredia a organizácie práce, zvyšovanie telesnej, mentálnej a sociálnej pohody zamestnancov a podporu rozvoja a uchovania ich pracovnej kapacity, ako aj profesionálneho a sociálneho rozvoja práce, schopnosť zamestnancov viesť sociálne a ekonomicky produktívny život.